آموزش های مهندس ارجمندفرد
تاریخ : چهار شنبه 17 آبان 1396
نویسنده : مهندس نیما ارجمند فرد

✳️کانال تخصصی صنعت تاسیسات✳️

پاسخ هرسوالی که از ذهن شما میگذرد
در این کانال است


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
برچسب‌ها: کانال , پیج , تخصصی , صنعت تاسیسات , برق , حرارت , تهویه , برودت , سازه , مکانیک , کانال تلکرام ,
تاریخ : یک شنبه 17 ارديبهشت 1396
نویسنده : مهندس نیما ارجمند فرد

 

با سلام 

امروز مورخ 96/2/17 سایت فنی و مهندسی مکانیک و سازه شروع به کار میکند امید است که شما همراهان محترم با همراهیتان به بهبود روز به روز مطالب و سطح درجه وبلاگ یاری فرمایید هر روز در تایم خاصی درباره یک موضوع مهندسی در زمینه های مختلف و همینطور بصورت تفریحی در اوقات خاصی از روز مطالب سلامتی و پزشکی در وبلاگ قرار میگیرد .

و همچنین با حظور سرشار خود در کانال تلگرامی (صنعت تاسیسات)به صورت عمیقتر به بررسی مطالب بپردازید.چشمک


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
برچسب‌ها: مهندسی , سازه , تاسیسات , مکانیک , برق , الکترونیک ,
تاریخ : چهار شنبه 17 آبان 1396
نویسنده : مهندس نیما ارجمند فرد


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
برچسب‌ها: مبرد , روغن , گاز , کولر , ایرکاندیشن , تهویه و تبرید ,
تاریخ : چهار شنبه 17 آبان 1396
نویسنده : مهندس نیما ارجمند فرد

اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ ﻳﮏ دﺳﺘﮕﺎﻩ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺁن ﺑﺮاﯼ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﮑﻞ ﻣﻮج  –  اﺧﺘﻼف ﻓﺎز و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺸﺨﺼﻪ وﻟﺖ ،  زﻣﺎن ﺗﻨﺎوب ، هﺎ و اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ وﻟﺘﺎژ ﺁﻣﭙﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻴﻤﻪ هﺎدﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﻮد و ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد  . اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ ﻳﮏ وﻟﺖ ﻣﺘﺮ دﻗﻴﻖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ  ﺟﺮﻳﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺪارد و ﺑﺮاﯼ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ از روش هﺎﯼ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اهﻢ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد  . ﻳﮑﯽ از ﻣﺰاﻳﺎﯼ اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف  .  در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ هﺎﯼ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮهﺎﯼ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ و ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﮑﻞ ﻣﻮج هﺎ در    ( DC ) اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ از وﻟﺘﺎژ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮًﻻ اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .  ۴٠ ﻣﺜًﻼ اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ  DC  ﻳﻌﻨﯽ اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮﭘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﻟﺘﺎژهﺎﯼ ، ﻣﮕﺎهﺮﺗﺰ  AC و  MHZ۴٠ ﺗﺎ را ﻧﻤﺎﻳﺶ دهﺪ .  اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ هﺎ در ﻧﻮع ﺁﻧﺎﻟﻮگ و د ﻳﺠﻴﺘﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺳﯽ ﻧﻮع ﺁﻧﺎﻟﻮگ ﺁن ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ و در اداﻣﻪ هﺮ ﺟﺎ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻳﻢ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ ﺁﻧﺎﻟﻮگ اﺳﺖ  .  ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ هﺎﯼ ، ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارﻳﻢ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﺧﻠﯽ اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ ﺑﻠﮑﻪ هﺪف اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ و ﻧﺤﻮﻩ اﺳ ﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﮑﻪ ﻃﺮز ﮐﺎر هﻤﻪ اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ هﺎ ﺷﺒﻴﻪ  از ﻳﮏ ، ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ و ﮐﻠﻴﺪهﺎ و وﻟﻮم هﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻳﮑﯽ اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺮاﯼ ﺁﻣﻮزش ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ  Instek اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ  GOS – 630 ﻣﺪل در اﻣﺮ ﺁﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻳﻦ اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ ا ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎهﺪﻩ  ﺳﺖ.

 

اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ هﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻳﮏ ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  . اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ هﺎﯼ ﻳﮏ ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ در هﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﺳﻴﮕﻨﺎل را روﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﺶ دهﻨﺪ  . اﻣﺎ اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ هﺎﯼ ﭼﻨﺪ کاناله  هﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﻴﮕﻨﺎل را روﯼ ﺻﻔﺤﻪ  . ﻧﻤﺎﻳﺶ دهﻨﺪ ، ﺎﻳﺶ ﺧﻮد اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ  (١) ﻧﻤﺎﻳﺶ دادﻩ ﺷﺪﻩ در ﺷﮑﻞ ﻳﮏ اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ دو ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﯽ هﻤﺰﻣﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن ، دو ﺳﻴﮕﻨﺎل روﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  . اﻣﺎ ﺳﻴﮕﻨﺎل هﺎﯼ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ؟ ﺑﺮاﯼ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﮕﻨﺎل هﺎﯼ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﻪ   از ﭘﺮوب اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ، اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺁن ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ

 

ﭘﺮوب ﺑﺮاﯼ هﺎﯼ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﮕﻨﺎل    از ﭘﺮوب ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁن ﭘﺮاب ، اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﻪ اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد  . ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮوب در ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ آﻨﻴﺪ .

 

پ

ﺳﻴﻢ راﺑﻂ ﭘﺮوب ﻣﻌﻤﻮًًﻻ از ﺟﻨﺲ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻮاﮐﺴﻴﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﻳﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ  . ﻧﻮﮎ ﭘﺮوب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮﻩ اﯼ ﻓﻨﺮﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺁن را ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ از ﻣﺪار وﺻﻞ ﮐﺮد  . اﮔﺮ ﭘﻮﺷﺶ  ﻧﻮﮎ ﺁن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮزﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ از ﺁن ، ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﻧﻮﮎ ﭘﺮوب را ﺑﺮدارﻳﻢ اﺳﺘ ﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮔﺮدد .   BNC اﻧﺘﻬﺎﯼ ﻓﻠﺰﯼ ﺳﻴﻢ راﺑﻂ ﮐﻪ ﺑﻪ ورودﯼ اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺎم دارد .bnc ها  داراﯼ ﻳﮏ ﺷﻴﺎر ﻣﻮرب اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺁن را ﺑﻪ ورودﯼ اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ و 90درﺟﻪ در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ هﺎﯼ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﻴﻢ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎﻣًﻼ ﺑﻪ اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد  . هﻤﭽﻨﻴﻦ روﯼ ﭘﺮو   ×١ ب ﮐﻠﻴﺪﯼ ﺑﺎ دو ﺣﺎﻟﺖ  ×١٠ و  ×١ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﺪون هﻴﭻ ، ×١٠ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻀﻌﻴﻔﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮوب ﺑﻪ اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﺣﺎﻟﺖ اﺑﺘﺪا ﺳﻴﮕﻨﺎل در ،  ١٠ داﺧﻞ ﭘﺮوب ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺷﺪﻩ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ  ×١٠ اﮔﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮوب  ﺑﺮاﯼ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪﻩ داﻣﻨﻪ را ﺑﺎﻳﺪ در ﻋﺪد ، ١٠  ﺿﺮب ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ داﻣﻨﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻳﺪ .   ×١٠ ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮاﯼ ﺳﻴﮕﻨﺎل هﺎﯼ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ زﻳﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

 

در اداﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﮐﻠﻴﺪهﺎ و وﻟﻮم هﺎﯼ روﯼ ﭘﺎﻧﻞ اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ ﻣﯽ  ﭘﺮدازﻳﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮدهﺎﯼ اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ  . ، ﺑﺮاﯼ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺎﻧﻞ اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ ﺗﺼﻮﻳﺮﯼ از ﻧﻤﺎﯼ روﺑﻪ روﯼ اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ ﻧﻤﺎﻳﺶ دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.و ادامه مطلب در قسمت دوم توضیح داده شده است

 

ممنون از صبر و تامل شما مهندسین بزرگوارچشمک

 

 

 

 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
برچسب‌ها: اسیلوسکوپ , الکترونیک , برق , تاسیسات , پمپ , پکیج , سازه ,
تاریخ : یک شنبه 14 آبان 1396
نویسنده : مهندس نیما ارجمند فرد


رشد جمعیت و اهمیت به آسایش افراد سبب بوجود آمدن سیستم های حرارتی و تهویه مطبوع در ساختمانها شده است سیستم های کف گرمایی درحقیقت روشی هزینه بردار تر از روش های استفاده از وسایل پخش,کننده مانند رادیاتور میباشد اما دارای مزایای زیادی میباشد که درادامه ذکر میکنم این سیستم برحسب نوع ماده گرم کننده به سه نوع تقسیم بندی (الکترسیته،بخار،آب گرم)
الکتریسیته:در این روش معمولا در ایران به علت هزینه بالا استفاده نمیشودو اغلب در اروپا کاربرد دارد دراین روش بجای لوله های انتقال سیال از هیتر درکف استفاده میشود

بخار گرم:بخار به علت عدم نگهداری گرما در طولانی مدت معمولا به صرفه نیست و برای کف گرمایی زمان زیادی ممیبرد تا محیط و کف گرم شود
آب گرم :در این روش کف را به وسیله لوله های مورد نظر(مسی،pex all pex،فولادی لوله کشی میکنند.
لوله های مرتبط با این مبحث:
مسی،فولادی،چندلایه
که عموما به علت بالابودن هزینه در نوع مسی و خوردگی لوله درنوع فولادی ،بیشتر نوع پنچ لایه متداول است که از قطر 5/8تا3/4برحسب کاربرد مکان موردنطر تعیین شده و اجرا میشود
در گذشته جهت گرمایش از کف از روش های جالبی استفاده میشد,از جمله برای مثال:در کره دودکش شومینه های خودرا ابتدا وارد کانالی در کف ساختمان میکردن سپس به بام متصل میکردن این عمل سبب گرم شدن ساختمان میشد ودراروپا ابتدا بخار را تولید وبه کف ساختمان منتقل میکردن ازاین رو میتوان نتیجه گرفت که این سیستم از زمان های دور به صورت ابتدایی تر اجرا میشده
روش اجرایی :گرمایش از کف به

 روش الکتریسیته ب علت استفاده از فرش و موکت و هزینه بالا انجام نمیشود زیرا این روش که اصطلاحا تشعشعی نامیده میشود سبب پراکندگی پرز های فرش درهوای اطراف شده وسبب بروز بیماریهای ریوی میشود و این روش معمولا بیشتر در منازلی که از پارکت استفاده میشود بیشتر کاربرد دارد.
گرمایس از کف به روش بخار :در این روش بی علت اتلاف زیاد انرژی معمولا به ندرت استفاده میشود

گرمایش از کف به روش آب گرم:
در این روش آب درون پکیج ،دیگ آب گرم و.... تولید شده و توسط پمپ سیرکولاتور به داخل لوله ها جربان میابد وسبب گرم.شدن ساختمان به روش تشعشعی میشود که میتوان گفت نسبت به رادیاتور دارای بازدهی بیشتری میباشد و مشکلات رادیاتور و پخش کننده های دیگر از جمله کثیف شدن اطراف زادیاتور یا دیوار راندارد و به علت اینکه این سیستم ساختمان را از کف گرم میکند و رادیاتور ابتدا از سقف شروع به گرم کردن ساختمان میکند دارای بازدهی بیشتر و کاهش در هزینه های نگهداری میشود
این سیستم دارای دو روش میباشد
حلزونی،مارپیچی
حلزونی:در این روش لوله ها به علت پیچیده شدن کنار یکدیگر بر اساس فاصله نسبت به یکدیگر  دارای شار گرمایی بهتر و بازدهی خوبی میباشد
روش مارپیچی:این روش لوله هارا به صورت رفت و برگشتی باتوجه به مرزهای سرد در کف قرار میدهند و هر چه لوله ها به یکدیگر نزدیکتر و بیشتر باشند شار گرمایی بیشتر و بازدهی بالاتر میرود
مرز سرد:در تاسیسات به

 قسمتهایی از ساختمان که دارای پنجره و در باشد را به نام مرز سرد نامگزاری میکنند و در این قسمت ها همانطور که مشاهده میکنید در عکس ها به صورت مارپیچی اجرا میشود
شارگرمایی:
شارگرمایی در ساختمان ها بر اساس سطح کف به متراژ مربع و گرمای لازم جهت جبران اتلاف ساختمان محاسبه میشود و تنها قسمتی که بر اساس محاسبه به دست می آید همین قسمت میباشد و باقی قسمت ها توسط جداول مربوطه بدست می آید
فرمول شار گرمایی:
Wm2=W÷m2

روش کلی اجرا:
1قبل از اجرا باید تمامی سیستم های مکانیکی تاسیسات نطیر فاظلاب ،برق و... اجرا شده و تست گردیده باشد و روی آنها به وسیله مصالح صاف و مسطحی پوشیده شده باشد و تا درب های ورودی ،اتاق ها 50سانتی متر فاصله از کف وجود داشته باشد و تمامی چهار چوبهای درب ها و..... اجرا شده باشد و کف گرمایی آخرین کار اجرایی در ساختمان باشد سپس کف و قرنیز دیوارهارا به وسیله عایق به فاصله 2_3سانتی متر میپوشانیم و لوله هارا ابتدا وارد مرز های سرد کرده و از آنجا به روش مارپیچی به سمت وسط اتاق ادامه میدهمیم و در وسط اتاق به صورت حلزونی اجرا میشود و وارد کلکتور در قسمت مشخصی از ساختمان میشود و به همین صورت برای اتاقهای دیگر ادامه نیدهیم سپس لوله هارا به وسیله بست محکم کرده و روی لوله هارا به وسیله ملات ماسه و سیمان میپوشانیم و بعد از خشک شدن شروع به چیدن پارکت ها به وسیله چسب مخصوص در کف میکنیم

 

 

 

 

 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
برچسب‌ها: کف گرمایی , رادیاتور , پکیج , کلکتور , آبگرمکن , دیگ , مشعل مارپیچ , حلزونی , مرز سرد , ,
تاریخ : یک شنبه 14 آبان 1396
نویسنده : مهندس نیما ارجمند فرد

ین مطلب درباره سیستم های تاسیسات آتش نشانی هابه همراه جزیی از مقررات آن میباشد:
بر اساس مقررات ملی ساختمان مبحث سوم مربوط به مقاومت ساختمان در مقابل آتش میباشد در این مبحث روش تشکیل حریق
روش اطفا انواع حریق
مواد اطفا حریق و موتد تشکیل دهنده آنها اورده شده است که در ادامه درباره آنها بحث میشود
آتش تشکیل شده از یه عامل تحت عنوان مثلث آتش حرارت\/اکسیژن
                                   سوخت
این مثلث عامل محرک حریق میباشد و برای تشکیل حریق تمام این عوامل باید درکنار هم قرار گیرد
اکسیژن:در جو معمولا 21درصد اکسیژن 78درصد هیدروژن و 1درصد سایر گازها تشکیل شده است
حرارت(احتراق،اشتعال)
حرارت در حقیقت سرعت حرکت مولکول های یک جسم و تعداد آنها را مشخص میکند و جهت اشتعال به گرمای زیادی احتیاج.دارد که توسط ماده سوختنی بدست می اید و نیاز به گرمایی دیگر جهت تثبیت فرایند احتراق دارد تحت عنوان فرایند احتراق

ماده سوختنی :این ماده میتواند سوخت جامد یا مایع و یا گاز باشد وحرارت تولیدی توسط ابن مایع به ارزش حرارتی ماده مربوط میشود
که برای نفت 9600kcal
گازوییل9800
بنزین1100
گاز طبیعی 9000
وسایر مواد قابل اشتعال دیگر
حریق ها به 4دستهABCDدرسیستم بین المللی تقسیم بندی میشوند
که به ترتیب:موادی که بعد از احتراق از خود خاکستر بجای میگزارند مانند پارچه ،کاغذ و...
موادی که بعد از احتراق از خود خاکستر بجای نمیگزارند نظیر
نفت بنزین روغن گریس و.......
مواد الکترونیکی و وسایل الکترونیکی شامل کابلها قطعات الکتریکی و....
مواد و فلزات قابل اشتعال نظیر :سدیم ،منیزیم و.....
مواد اطفاحریق نیز به 5دسته تقسیم میشوند نظیر:گازهای هالوژنی ،دی اکسیدکربن،کف و فوم،پودرهای خشک،آب میباشند

که از هر کدوم از این ترکیبات جهت حذف یکی از اضلاع مثلث آتش استفاده میشود برای مثال از گازهای دی اکسید کربن جهت مخلوط با اکسیژن هوا ی اطراف حریق و درنتیجه خفه نمودن آتش استفاده میشود و از آب برای خنک کردن آتش و حذف ظلع حرارت استفاده میباشد که میتوان گفت تنها ماده ای است که فقط در اطفا حریق مواد گروهCبکار نمیرود و تابه حال طبق آمارها بیش از90درصد حریق هارا اطفا کرده است واکنون تمام این موارد را گفتیم تا به سیستم اطفا حریق ساختمانها برسیم در ساختمان های

 مسکونی امروزه طبق استاندارها و ظوابط باید از سیستم اطفا حریق استفاده شود که خود به چند دسته تقسیم میشوند (خشک،تر و افشانکی)
تر :در این سیستم سرتاسر لوله های آتش نشانی بکاررفته درساختمانها دارای حجم زیادی آب بوده درصورت بروز حریق با اتصال شلنگ۱/۲ ۱به فلنج و بازکردن فلکه شیر داخل جعبه میتوان حریق را اطفا کرد
خشک در این سیستم شبیه به سیستم مرطوب میباشد بااین تفاوت که داخل لوله ها آبی وجود ندارد و سیستم های اطفا حریق همگی ابتدا وصل شدند به دیوار خارجی ساختمان و از آتجا به زاخل جعبه های آتش نشانی لوله کشی میشود مامورین بعد از رسیدن به ساختمان موردنظر هایدرانتهای آتش نشانی (شلنگ)خودرا به

 صورت کوپلینگی به هایدرانت مربوطه متصل میکنند و توسط پمپ های خودرو خود و مخازن آب خودرو آب را به داخل جعبه ها میفرستد و از انجا نیز مامورین به چسیله هایدرانتهای خود عملیات اطفا را انجام نیدهند فقط باید توجه کرده باشید که درصورت نبود هیچ یک ا سیستم ها همیشه مکانی را برای راحتی عبور و مرور

 خودروی آتش نشانی محیا کنید که این فاصله از نظر افقی حدود12متر حد اکثر و ارتفاع 9متر میباشد
سیستم بعدی نوع افشانکی میباشد که این سیستم مشابه نوع نرطوب میباشد با این تفاوت که کلکی اطفاکننده ها دارای سنسوری جهت شناسایی دود،حرارت میباشد که در صورت شناسایی هر یک سیستم اطفا متلاشی شده و آب بصورت پودر برروی آتش پاشیده میشود که این عمل سبب سرد شدن آتش شده و آنرا مهار میکند
دربرخی از مناطق که از شهر دور هستند وفشار آب در آنجا کم میباشد از سیستم پمپی جهت رساندن آب به سیستم های اطفا استفاده میشود
دربرخی نیز از مخازن ثقلی و برخی دیگر آب دریاها و.... استفاده میشود

 

 

 

نوعی اسپرینکلر رو مشاهده میکنید

 

 

بوستر پمپ و لوله کشی آتشنشانی


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
برچسب‌ها: آتشنشانی , ساختمان , لوله کشی , سرمایش , گرمایش , تهویه , آبرسانی , برق , الکترونیک ,
تاریخ : جمعه 12 آبان 1396
نویسنده : مهندس نیما ارجمند فرد

   


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
برچسب‌ها: آیس بانک , ظرفیت برودتی , چیلرهای جذبی , چیلرهای تراکمی , مبردها ,
تاریخ : جمعه 12 آبان 1396
نویسنده : مهندس نیما ارجمند فرد

اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻪ ﻓﺎز را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻔﺎز راه اﻧﺪازي ﻧﻤﻮد. در راه اﻧﺪازي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻔﺎز از ﯾﮏ ﺧﺎزن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  )

در اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﻗﺪرت زﯾﺎد اﻏﻠﺐ از دو ﺧﺎزن ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﯾﺎد ﺷﺪن ﻇﺮﻓﯿﺖ، ﻣﻮازي ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد  (ﮐﻪ ﺧﺎزن ﺑﺎ ﺳﯿﻢﭘﯿﭽﯽ، ﺳﺮي ﯾﺎ ﻣﻮازي ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺮﯾﺎن در ﺷﺎﺧﻪاي ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺳﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﻠﻮ اﻓﺘﺎده و اﺧﺘﻼف ﻓﺎز ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدش ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽﺷﻮد. ﺟﻬﺖ ﮔﺮدش ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ روش اﺗﺼﺎل ﺧﺎزن دارد .ﻗﺪرت اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روش اﺗﺼﺎل ﭘﻼك ﻣﻮﺗﻮر  )ﺳﺘﺎره ﯾﺎ ﻣﺜﻠﺚ  (و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺧﺎزن  )بستگی دارد.

 ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب دﻗﯿﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت در ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮑﻔﺎز را ﺑﻪ 70 تا 75 درصد در ظرفیت نامی در حالت سه فاز رساند ﻣﻘﺪار ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎزن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ وات ﻗﺪرت ﺑﺎ وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪ در زیر ﻃﺮز اﺗﺼﺎل ﮐﻼفﻫﺎ گفته شده است:
ﻣﯿﮑﺮوﻓﺎراد250وﻟﺘﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎزن 110ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﯿﮑﺮوﻓﺎراد70وﻟﺘﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎزن 220ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﯿﮑﺮوﻓﺎراد 22وﻟﺘﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎزن 380ﺷﺒﮑﻪ

 ﻇﻤﻨﺎ ﮔﺸﺘﺎور راهاﻧﺪازي در ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻪ ﻓﺎزي ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎزن ﺑﺎ ﺑﺮق ﯾﮑﻔﺎز، ﻣﻌﻤﻮﻻ از25 تا 30 درصد از حالت سه قاز بیشتر ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﭼﻮن ﺧﺎزن ﺑﺎﯾﺪ داﺋﻤﺎ در ﻣﺪار ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، از ﻧﻮع روﻏﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﮑﻞﻫﺎي زﯾﺮ اﺗﺼﺎل ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﻔﺎز را در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي .اﺳﺐ ﺑﺨﺎر اﺳﺖ1/5 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﺎ ﺑﺮق ﯾﮑﻔﺎز ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﮔﺸﺘﺎور ﺑﯿﺸﺘﺮ در راهاﻧﺪازي ﻣﯽﺗﻮان از ﯾﮏ ﺧﺎزن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد  )وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﻣﻮﺗﻮر، ﺧﺎزن راهاﻧﺪازي را از ﻣﺪار ﻗﻄﻊ ﮐﺮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎزن اوﻟﯿﻪ روﻏﻨﯽ در ﻣﺪار ﺑﺎﻗﯽمیماند . 

 

 

ﺗﺼﺎل ﻓﺎز ﮐﻤﮑﯽ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻓﺴﻮر "ٱوت "داﻧﺸﻤﻨﺪ داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻫﻢ

 

 

با ما همراه باشید در کانال تصصی صنعت تاسیسات

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
برچسب‌ها: آیس بانک , ظرفیت برودتی , چیلرهای جذبی , چیلرهای تراکمی , پکیج , الکترونیک , برق , سازه , مکانیک ,
vh
تاریخ : جمعه 12 آبان 1396
نویسنده : مهندس نیما ارجمند فرد

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ : جمعه 28 مهر 1396
نویسنده : مهندس نیما ارجمند فرد


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

آخرین مطالب

/
به وبلاگ من خوش آمدید